(photo courtesy of UVAC & Alberto Rodriguez)

The UVAC Got (a 500 Kilowatt) Something for Nothing